Jednali jsme o budoucnosti městské nemocnice

Dne 22. prosince 2016 se v Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem (dále MNDK) uskutečnilo jednání o výstavbě urgentního příjmu, tzv. Emergency, a o přemístění a výstavbě nového výjezdního střediska ZZS Královéhradeckého kraje (dále ZZS KHK) v areálu MNDK. 

Na jednání, kterého jsem se také zúčastnil, byli přítomni náměstek hejtmana Ing. Aleš Cabicar, starosta města Ing. Jan Jarolím, předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje (dále ZH KHK) Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda představenstva MNDK Ing. Miroslav Vávra, CSc., ředitel ZZS KHK MUDr. Jiří Mašek, zdravotnický náměstek ředitele ZZS KHK a radní města MUDr. Libor Seneta a hlavní sestra MNDK Mgr. Jana Holanová.

Jednání bylo svoláno po dohodě mezi Ing. Cabicarem a Ing. Procházkou, Ph.D., a navazovalo na mou schůzku se starostou města a s ředitelem ZZS KHK z loňského února. Pan ředitel Mašek tehdy navrhl řešení, jak zajistit obyvatelům v oblasti ORP Dvůr Králové nad Labem přítomnost lékařů při výjezdech ZZS KHK. Vycházelo z reality současného stavu, bylo koncipováno s perspektivou do budoucna, tzn. v horizontu do 1, 3, 5 a 10 let, a spočívalo zejména v návrhu realizovat výstavbu urgentního příjmu pacientů a nového výjezdního střediska ZZS KHK v areálu MNDK. Také bylo navrženo, že je třeba začít pracovat na přípravě těchto stavebně-technických investic včetně vytvoření a přijetí nového personálně-organizačního modelu řízení a obsazenosti nových zdravotnických pracovišť ve spolupráci s MNDK i ZH KHK. Zároveň bylo zdůrazněno, že pro navržená řešení je důležité získat také jednoznačnou "politickou podporu" ze strany vedení Královéhradeckého kraje!

Na prosincovém jednání byla řešení navržená v únoru 2016 opět předložena. S návrhem na výstavbu urgentního přijmu a nového výjezdního střediska v areálu MNDK přítomní souhlasili, o navržených řešeních diskutovali a připomínkovali je. Stejně tak se diskutovala a připomínkovala i otázka strategického postavení MNDK v současném a budoucím systému zdravotnictví v Královéhradeckém kraji. Zástupci města vyjádřili požadavek, aby MNDK měla stejný nebo obdobný význam v systému zajištění dostupnosti zdravotní péče jako mají současné čtyři oblastní nemocnice v Jičíně, Trutnově, Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou. A rozšířit tak počet oblastních nemocnic o plnohodnotnou pátou nacházející se v samém středu kraje, která by měla poskytovat zdravotní péči zejména obyvatelům ORP Dvůr Králové nad Labem, ORP Jaroměř a ORP Hořice v Podkrkonoší, kde se nacházejí pouze nemocnice s LDN. Opakovaně pak padlo jednoznačně ujištění ze strany náměstka hejtmana Ing. Cabicara a ředitele ZH KHK Ing. Miroslava Procházky, Ph.D., že se s MNDK počítá a kraj si je vědom důležitosti tohoto zařízení.

S ohledem na všechny požadavky zástupců města navrhl Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., aby byl nejpozději do konce roku 2017 zpravován závazný odborný Generel dostavby Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem, který si nechá město za finanční podpory kraje zpravovat a který z dlouhodobého hlediska vyhodnotí a prokáže navrhovaná řešení, včetně ekonomického zhodnocení investic, které bude potřeba do daného zdravotnického zařízení ze strany kraje do budoucna investovat. S návrhem všichni přítomní souhlasili a domluvili se, že po zadání odborného Generelu a dohodě o spolufinancování se budou dál do budoucna na základě vzájemných výzev na dané téma operativně setkávat.

Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši)