Konference Neslyšící a bezbariérová společnost - první setkání neslyšících v Poslanecké sněmovně


Inkluzivní vzdělávání neslyšících dětí, žáků a studentů v současném českém vzdělávacím systému? Ano, či ne? A pokud ano, za jakých podmínek? Téma velmi citlivé, a to především z pohledu rodičů (slyšících i neslyšících) dětí s handicapem sluchu. Na inkluzi existuje řada pozitivních i protichůdných názorů napříč všemi zúčastněnými stranami (rodiče, lékaři, pedagogové, politici). 

 První otázka: Lze vůbec vzdělávat neslyšící děti v běžných třídách? Jejich rodným (přirozeným) jazykem je český znakový jazyk. V běžných třídách se vyučuje mluveným českým jazykem. Tento jazyk je pro neslyšící děti cizím jazykem, který se musí také naučit, aby mohli ve svém životě běžně komunikovat v naší společnosti. 

 Další otázka: Jak na specifické vzdělávací potřeby neslyšících dětí reagují vznikající prováděcí předpisy na ministerstvu školství, jak bude aplikována loňská novela školského zákona? Neslyšícího žáka musí vyučovat znakující pedagog (slyšící i neslyšící). Asistent nestačí. A co neslyšící dítě bude dělat o přestávkách? S kým a jak bude komunikovat, když asistent má volno? S kým se podělí o své radosti, první lásky, že chce jít odpoledne hrát kopanou, jít do kina? Slyšící děti nerozumí znakovému jazyku a neslyšící dítě neumí mluvený český jazyk. 

 Poslední otázka: Má stát peníze na asistenta pro neslyší dítě i v jeho volnočasových aktivitách? Současná zkušenost i praxe je taková, že neslyšící dítě nemá možnost zapojit se do volnočasových aktivit svých slyšících vrstevníků (fotbal, atletika, herectví, počítače apod.), protože se s ním nikdo nedomluví a na asistenta (případně tlumočníka do ČZJ) nejsou peníze. 

Odpovědi budou v první tematické části konference hledat zástupci Ministerstva školství, České školní inspekce společně s představiteli komunity neslyšících i speciálních pedagogů pracujících s dětmi včetně ochránkyně veřejných práv. "Velice se mě dotýká fakt, že neslyšící děti stále nemají rovné podmínky ve vzdělávání a že moje majoritní společnost neslyší, co neslyšící trápí," zdůvodnila poslankyně PČR a iniciátorka Martina Berdychová, proč se ujala role hostitelky a současně "tlumočnice" mezi oběma stranami. 

Odpolední blok páteční konference v Poslanecké sněmovně bude věnován možnostem, jak odstranit komunikační a informační bariéru mezi neslyšícími a většinovou společností. V této souvislosti bude o přípravě novely O rozhlasovém a televizním vysílání, vstřícné vůči neslyšícím, informovat náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová. Poté Analytička Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Soňa Tichá pohovoří na téma Zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým postižením z pohledu regulačních orgánů. 

Konference Neslyšící a bezbariérová společnost je určena především politikům, zástupcům státní správy a poslancům, kterým přiblíží potřeby, zájmy a kritické aspekty týkající se vzdělávání neslyšících dětí. 

 Cílem konference je otevřít veřejnou diskuzi pro širou veřejnost, především pro rodiče (slyšící i neslyšící) neslyšícího dítěte, kteří se budou rozhodovat, do jaké školy umístit své dítě tak, aby byly plnohodnotně naplňovány jeho vzdělávací potřeby v oblasti komunikace, sociálně kulturních potřeb a celkového osobnostního vývoje.